Spomienky žijú ďalej… 

Všeobecné obchodné podmienky vnasichsrdciach.sk

Článok I

Základné ustanovenia 1. vnasichsrdciach.sk je elektronická platforma, ktorá umožňuje registrovaným užívateľom vytvárať, meniť, zverejňovať, zdieľať a spravovať spomienky na blízkych zosnulých a prezerať si spomienky vytvorené inými registrovanými užívateľmi v rozsahu, v akom mu boli sprístupnené (ďalej len vnasichsrdiach.sk). 2. Podmienky používania V našich srdciach a vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán upravujú tieto obchodné podmienky (ďalej len „VOP“), ktoré sú vypracované v súlade s relevantnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a užívateľom.

Článok II

Vymedzenie základných pojmov 1. Prevádzkovateľom a vlastníkom V našich srdciah je spoločnosť: Obchodné meno: Real Dream Factory s.r.o. Registrácia: zap. v obch. reg. Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 45097/N Sídlo: Mostná 56, 949 01, Nitra, IČO: 50 956 132 DIČ: 2120563225 IČ DPH: SK2120563225 Mail: navzdy@vnasichsrdciach.sk Tel. č.: +421 907 344 295. Užívateľom je fyzická osoba, ktorá sa registrovala na webovej stránke vnasichsrdciach.sk a využíva služby poskytované prevádzkovateľom. Užívateľ je v súlade s § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) spotrebiteľom. 3. Užívateľským účtom je účet užívateľa obsahujúci jeho osobné údaje, údaje o zosnulých, ich rodinných príslušníkoch a blízkych a všetky ďalšie dáta získané v súvislosti s jeho činnosťou v vnasichsrdiach.sk. 4. Prihlasovacími údajmi sú údaje, ktoré užívateľ musí zadať pri vstupe do svojho užívateľského účtu (užívateľské meno, heslo). 5. Zmluvou je zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená na diaľku medzi prevádzkovateľom a užívateľom, predmetom ktorej je poskytovanie služieb podľa týchto VOP. 6. Službou sú všetky nástroje a služby poskytované prevádzkovateľom podľa týchto VOP. 7. Cenník je zoznam cien za jednotlivé služby poskytované prevádzkovateľom. Cenník je neoddeliteľnou prílohou zmluvy o poskytovaní služieb, pokiaľ nie sú služby poskytované bezplatne. 8. Obsahom sa rozumejú všetky zvukové záznamy, obrazové záznamy, zvukovo-obrazové záznamy, text, grafy, softvér, a iné dáta, ktoré je možné uložiť a vytvorené, použité v súvislosti s využívaním služby. 9. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, odbor výkonu dozoru, so sídlom Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, tel.č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04.

Článok III

Užívateľský účet 1. Užívateľ je oprávnený využívať služby poskytované prevádzkovateľom prostredníctvom svojho užívateľského účtu. Vytvoriť si užívateľský účet môže len osoba staršia ako 18 rokov. 2. Užívateľ si môže vytvoriť užívateľský účet prostredníctvom registračného formulára na webovej stránke vnasichsrdciach.sk. Užívateľ je povinný uviesť v registračnom formulári pravdivé údaje v rozsahu uvedenom prevádzkovateľom. 3. Vytvorením užívateľského účtu užívateľ prejavuje súhlas s týmito VOP a podmienkami spracúvania osobných údajov. Článok IV Uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služieb 1. Zverejnenie VOP na webovej stránke vnasichsrdciach.sk sa považuje za návrh na uzatvorenie zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie služieb prevádzkovateľom. 2. Odoslaním registračného formulára užívateľ akceptuje návrh na uzatvorenie zmluvy, čím sa považuje zmluva medzi prevádzkovateľom a užívateľom za uzatvorenú. Potvrdenie o uzatvorení zmluvy bude automaticky doručené užívateľovi e-mailom.

Článok V

Popis služieb 1. Na základe zmluvy je užívateľ oprávnený využívať nasledovné služby poskytované prevádzkovateľom: a) používať webovú platformu vnasichsrdciach.sk, vrátane všetkých jej funkcionalít, b) vytvárať si spomienky na blízkych zosnulých, c) zverejňovať a zdieľať spomienky na blízkych zosnulých s ďalšími príbuznými prostredníctvom QR kódu alebo URL adresy spomienky, d) kontrolovať a obmedzovať prístup k obsahu spomienok, e) objednať si doplnkové služby poskytované prevádzkovateľom, f) prezerať si spomienky iných užívateľov v rozsahu, v akom mu boli sprístupnené, g) využívať ďalšie služby poskytované prevádzkovateľom. 2. Užívateľ nie je oprávnený poskytovať služby vnasichsrdciach.sk tretím osobám.

Článok VI

Cenník a platobné podmienky 1. Užívateľ môže využívať služby „ V našich srdciach“ v obmedzenom rozsahu bezplatne. Ostatné služby sú spoplatnené podľa platného cenníka zverejneného na webovej stránke vnasichsrdciach.sk. Cenník je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a je záväzný pre obe zmluvné strany od objednania spoplatnenej služby až do jej splnenia. 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť ceny pre jednotlivé služby. Zmena je platná a účinná okamihom jej zverejnenie, pričom vzťahuje sa na všetky objednávky uskutočnené po jej zverejnení. Zmena ceny nemá vplyv na predtým objednané služby. Prevádzkovateľ je viazaný dohodnutou cenou až do uplynutia splatnosti preddavkovej faktúry. 3. Užívateľ si môže objednať spoplatnené služby prostredníctvom svojho užívateľského účtu. 4. Cenu za objednané služby môže užívateľ zaplatiť niektorým z nasledovných spôsobov: a) cez platobnú bránu b) bezhotovostným prevodom na účet prevádzkovateľa na základe zálohovej faktúry zaslanej na email užívateľa, c) dobierkou. 5. Prevádzkovateľ neukladá ani nespracováva žiadne údaje o platobnej karte užívateľa. Užívateľ súhlasí s automatickým odrátavaním ceny za služby z jeho platobnej karty. 6. Zúčtovacím obdobím je kalendárny rok, ak nie je dohodnuté alebo v cenníku uvedené inak. 7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pristúpiť k poskytovaniu spoplatnenej služby až po zaplatení dohodnutej ceny. Cena sa považuje za zaplatenú okamihom pripísania na bankový účet prevádzkovateľa. 8. Užívateľ si predplatí zverejnenie jeho spomienky na obdobie podľa platného cenníka. Poplatok za úspešne vytvorenú spomienku sa nevracia, ani jeho alikvotná časť, a to ani v prípade jej nezverejnenia, obmedzenia alebo vymazania ktoroukoľvek zo zmluvných strán. 9. Užívateľ môže v priebehu predplateného obdobia vykonať zmenu spomienky bez poplatku.

Článok VII

Práva a povinnosti prevádzkovateľa 1. Prevádzkovateľ je povinný: a) zabezpečovať funkčnosť a bezpečnosť webovej stránky vnasichsrdciach.sk; b) kontrolovať funkčnosť a bezpečnosť vnasichsrdciach.sk a podľa potreby aktualizovať jeho programové vybavenie; c) informovať užívateľov o plánovanej odstávke, obmedzení, prerušení alebo zmeny vnasichsrdciach.sk e-mailom, notifikáciou cez užívateľský účet alebo prostredníctvom sociálnych sieti; d) poskytnúť objednané spoplatnené služby až po zaplatení celej ceny; e) plniť ďalšie povinnosti vyplývajúce z týchto VOP. 2. Prevádzkovateľ je oprávnený: a) v odôvodnených prípadoch obmedziť alebo prerušiť funkčnosť vnasichsrdiach.sk a poskytovania služieb na nevyhnutnú dobu, a to najmä, nie však výlučne pri plánovaných údržbách, technických kontrolách, revíziách, opravách na technických zariadeniach, prostredníctvom ktorých sa služby poskytujú alebo z dôvodu výpadku elektrickej energie, krízových situácií, bezpečnostného útoku alebo z dôvodov vyššej moci; b) obmedziť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie služieb užívateľovi, ktorý i. porušuje zákon, zákon obchádza alebo ktorého konanie je v rozpore s dobrými mravmi, ii. porušuje tieto VOP, iii. by svojim konaním alebo opomenutím konania mohol spôsobiť škodu prevádzkovateľovi alebo tretej osobe, iv. neprimerane zaťažuje databázové systémy, v. má v užívateľskom účte uvedené nepravdivé údaje, c) vymazať obsah zverejnený užívateľom, ktorým sa porušujú tieto VOP, zákon alebo dobré mravy; d) jednostranne obmeniť alebo zmeniť funkčnú alebo technickú špecifikáciu služieb, alebo vylepšiť užívateľské rozhranie na prístup k službám, pokiaľ táto obmena, zmena alebo vylepšenie prispeje k užívateľskému komfortu pri využívaní služieb; e) informovať užívateľa o ďalších službách, produktoch a iných aktivitách prevádzkovateľa, súvisiacich s vnasichsrdiach.sk, a to e-mailom, notifikáciou cez užívateľský účet alebo iným vhodným spôsobom; takáto informácia sa nepovažuje za nevyžiadanú poštu (spam). 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pozastaviť zverejnenie alebo vymazať spomienku zverejnenú užívateľom, pokiaľ niektorý z pozostalých blízkych alebo tretia osoba písomne vyhlásila nesúhlas so zverejnením spomienky alebo ktorýchkoľvek údajov v nej alebo požiadala o vymazanie spomienky.

Článok VIII Práva a povinnosti užívateľa

 1. Užívateľ je povinný: a) Používať vnasichsrdiach.sk a služby poskytované prevádzkovateľom v súlade s týmito obchodnými podmienkami a platným zákonom. b) Dodržiavať tieto obchodné podmienky a zákon pri používaní vnasichsrdiach.sk a služieb prevádzkovateľa. Neporušovať tieto VOP, neobchádzať zákony, konať v súlade s dobrými mravmi a nespôsobovať škodu prevádzkovateľovi alebo iným osobám. c) Riadne a včas zaplatiť dohodnutú cenu za spoplatnené služby. d) Podniknúť opatrenia na zabránenie neoprávnenej osobe vstupu do jeho užívateľského účtu a zamedziť úniku prihlasovacích údajov. Nesie zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkovateľovi v prípade nedodržania tejto povinnosti. e) Nevyužívať dátový priestor na účely skladovania, archivácie alebo zálohovania iných dát, ktoré nesúvisia s vnasichsrdiach.sk, a nezaťažovať databázové systémy nadmerne. f) Nepoužívať vnasichsrdiach.sk spôsobom, ktorý je v rozpore so zákonom, obchádza tieto zákony alebo je v rozpore s dobrými mravmi. g) Nepoužívať vnasichsrdiach.sk spôsobom, ktorý by mohol ohroziť alebo porušiť práva prevádzkovateľa alebo tretích osôb. h) Nepublikovať obsah zahrňujúci:
 • Erotický alebo pornografický materiál (texty, obrázky atď.).
 • Podnecovanie k národnostnej, náboženskej, rasovej alebo etnickej neznášanlivosti, šírenie alebo podnecovanie extrémizmu, propagáciu fašizmu, komunizmu alebo podobných ideológií.
 • Akýkoľvek násilný obsah.
 • Zásahy do osobných a osobnostných práv tretích osôb, práv na ochranu osobnosti a dobré meno.
 • Osobné údaje a/alebo fotografie tretích osôb bez ich predchádzajúceho súhlasu.
 • Osobné údaje a/alebo fotografie neplnoletých detí bez súhlasu ich zákonných zástupcov.
 • Obsah, ktorý porušuje autorské práva alebo iné duševné vlastníctvo.
 • Obsah, ktorý je obscénny, nevhodný, hanlivý, urážlivý, nenávistný, nepravdivý alebo obťažujúci.
 • Počítačové vírusy alebo iný škodlivý kód.
 • Akýkoľvek obsah, ktorý spadá do vyššie uvedených kategórií.
 • Obsah, ktorý poškodzuje dobré meno prevádzkovateľa.
 • Odkazy, údaje a dáta porušujúce zákony Slovenskej republiky alebo dobré mravy.
 1. Užívateľ má právo:
 • Používať vnasichsrdiach.sk a služby poskytované prevádzkovateľom v súlade s týmito obchodnými podmienkami.
 • Vytvárať si spomienky v súlade s ustanoveniami týchto VOP.
 1. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený prijať opatrenia na zabránenie škody prevádzkovateľovi alebo tretej osobe v dôsledku nárokov tretích osôb a na vyhnutie sa súdnym sporom. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za škodu alebo ušlý zisk, ktoré užívateľovi vzniknú v súvislosti s týmto ustanovením VOP.

Článok IX Osobitné ustanovenia týkajúce sa zverejnenia spomienky

 1. Užívateľ berie na vedomie, že pri vytvorení, zverejnení a zdieľaní spomienky na zosnulého môže vznikať konflikty s ostatnými pozostalými. Z tohto dôvodu užívateľ súhlasí s nasledujúcimi podmienkami pre vytváranie, zverejňovanie a zdieľanie spomienok: a) Užívateľ má právo zverejniť a zdieľať spomienku na zosnulého len so súhlasom pozostalých rodinných príslušníkov, ak je takýto súhlas podľa platnej legislatívy potrebný. b) Prevádzkov

Tento dokument obsahuje obchodné podmienky pre používanie služby na webovej stránke vnasichsrdciach.sk. Užívateľ má možnosť vypovedať zmluvu do 48 hodín od doručenia notifikácie o zmene obchodných podmienok. Ak však v tejto lehote nevypovie zmluvu, automaticky sa predpokladá, že so zmenami podmienok súhlasí. Zmenené obchodné podmienky nadobúdajú platnosť okamihom ich zverejnenia na webovej stránke vnasichsrdciach.sk

V prípade sporu sa vzťahy medzi prevádzkovateľom a užívateľom riešia podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Súdne spory sa riešia príslušnými súdmi Slovenskej republiky, ale užívateľ má tiež možnosť využiť alternatívne riešenie sporu. V prípade sporu medzi prevádzkovateľom a spotrebiteľom má spotrebiteľ právo obrátiť sa na prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu. Pokiaľ prevádzkovateľ na túto žiadosť neodpovie alebo ju odmieta do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na alternatívne riešenie sporu niektorému zo subjektov, ktoré sa zaoberajú takýmto riešením sporov.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje užívateľov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR) a zákonom o ochrane osobných údajov. Podmienky spracúvania osobných údajov sú bližšie špecifikované v sekcii Ochrana osobných údajov na webovej stránke vnasichsrdciach.sk

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť okamihom ich zverejnenia na webovej stránke a sú chránené autorským zákonom. Všetky písomnosti sa doručujú elektronickou poštou.