Spomienky žijú ďalej… 

Ochrana osobných údajov

Spracovávame osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov („zákon o OOU“). Bezpečnosť a zákonné spracovanie osobných údajov sú pre nás prioritou. Tu sú informácie o tom, ako vaše údaje spracúvame.

 1. NAŠE ÚDAJE Kto sme?

Prevádzkovateľ:

 • Obchodné meno: Real Dream Factory s.r.o.
 • Registrácia: Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 45097/N
 • Sídlo: Mostná 56, 949 01, Nitra
 • IČO: 50 956 132
 • Zast.: Ramon Beňo, konateľ
 • Email: navzdy@vnasichsrdciach.sk
 • Tel. č.: +421 907 344 295
 1. KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, ÚČEL, PRÁVNY ZÁKLAD A OBDOBIE
 • Účtovná agenda: Osobné údaje spracúvame na plnenie zákonných povinností, uchovávame účtovné doklady 10 rokov.
 • Evidencia užívateľov: Spracúvame údaje pre registráciu a plnenie zmluvy, uchovávame počas registrácie a 30 dní po vymazaní účtu.
 • Zmluvná agenda: Osobné údaje spracúvame na plnenie a evidenciu zmlúv, uchovávame po dobu zmluvného vzťahu a 5 rokov po jeho ukončení.
 • Evidencia pošty: Spracúvame údaje na evidenciu pošty, uchovávame 2 roky.
 • Marketing: Spracúvame údaje na marketingové účely na základe súhlasu alebo oprávneného záujmu, uchovávame 5 rokov.
 • Správa sociálnych sietí: Spracúvame údaje na správu sociálnych sietí, uchovávame po dobu, kým ste fanúšikom stránky.
 • Cookies: Spracúvame údaje na zabezpečenie funkčnosti webu a reklamné účely, uchovávame 15 mesiacov.
 1. PRÍJEMCOVIA

Poskytujeme osobné údaje tretej osobe len v súlade s osobitným zákonom alebo na plnenie zmluvy. Príklady sprostredkovateľov sú účtovná firma, reklamná agentúra, a poskytovateľ webhostingu.

 1. TRETIE KRAJINY

Osobné údaje môžu byť prenesené do USA v súvislosti s webhostingom, pričom táto krajina poskytuje primerané záruky za bezpečnosť údajov.

 1. SŤAŽNOSŤ

Ak nie ste spokojný, kontaktujte nás na email navzdy@vnasichsrdciach.sk. Máte aj možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

SPÔSOB SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme bez využitia automatizovaného individuálneho rozhodovania.